bacbp bg lang
bacbp en lang
Добре дошли!
Добре  дошли!

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРПИЯ (БАКПП)

Добре дошли във водещата организация по когнитивно-поведенческа психотерапия в България!

БАКПП обединява помагащи професиналисти от цяла България, които имат интереси в областта на когнитвно-поведенческата терапия.
БАКПП е единствената организация, която акредитира когнитивно-поведенчески терапевти и консултанти в България.
Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия издава списание по Когнитивно – поведенческа психотерапия.

 

Новини

Прочетете повечеВижте на кое място е България по справяне с COVID-19 - Здраве ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------Rolex Replica WatchesЧленствоСъгласно Устава членовете в БАКПП са редовни, асоциирани и почетни.

РЕДОВЕН член на БАКПП може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, със завършено или продължаващо в момента обучение/образование в областта на психологията, медицината, социална работа и други сходни дисциплини от областта на помагащите професии, което има завършено системно професионално обучение в областта на когнитивно-поведенческа психотерапия, подкрепено със сертификат, и я прилага в професионалната си дейност, и което приема Устава на БАКПП, както  и професионалните и етични стандарти, залегнали в него.

АСОЦИИРАН член на БАКПП може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, което проявява интерес към когнитивно-поведенческата психотерапия или е в процес на обучение, което  приема Устава на Асоциацията, както и всички професионални и етични стандарти, залегнали в него.

ПОЧЕТЕН член на БАКПП може да бъде всяко дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, което има особен принос за развитието на когнитивно-поведенческата психотерапия   в Република България.

Членуването в БАКПП не се ограничава по пол, раса, етнос, вероизповедание, партийна или социална принадлежност.

Условия за членство:

Лицата, желаещи да станат редовни членове на БАКПП, подават писмена молба до УС, придружена с кратко CV, с писмени препоръки от двама редовни членове на асоциацията и подписана декларация, че приемат Устава на БАКПП и професионалните и етични стандарти залегнали в него;

Лицата, желаещи да станат асоциирани членове се приемат след подаване на писмена молба и декларация по предходната точка до Управителния съвет;

Почетни членове се избират от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите редовни членове на БАКПП;

Чуждестранните членове подават писмена молба и споменатата декларация до УС и се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание редовни членове на БАКПП.

Исканията за промяна в категорията на членството се разглеждат от Общото събрание.

Членството се прекратява:

  • По собствено желание, изразено в писмена молба до УС
  • При поставяне под запрещение на физическото лице - член на БАКПП; 
  • При неплащане на членски внос в течение на една година;


История на БАКПП
За нас

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 369.

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини | Членство