bacbp bg lang
bacbp en lang
Обучение и акредитация

Обучение и акредитация

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 23.02.2018 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на Сити хотел, ул. „Стара планина ” №6, София

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 24.11.2014 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на

НЦН – София, ул.”Пиротска” №117.

Всички кандидати за консултанти по когнитивна терапия могат да подадат документи до 20.11.2014г.  по електронна поща или на ръка на доц. П. Петкова, д-р И. Лазарова и д-р П. Василев.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 05.07.2014 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на хотел Golden Tulip, гр. Варна, бул.”Хр. Ботев” №3А

Всички кандидати за консултанти по когнитивна терапия могат да подадат документи до 01.07.2014г.  по електронна поща или на ръка на доц. П. Петкова, д-р И. Лазарова и д-р П. Василев.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

*Поради непредвидена промяна на графика за ползване на залата,

Акредитационната комисия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия отлага своето заседание за 07.01.2013 и 08.01. 2013 от 10:00ч. В залата на НЦН – София, ул.”Пиротска” №117.*

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Акредитационната комисия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия ще заседава на 10.12.2012 и на 11.12. 2012 от 10:30ч. В залата на НЦН – София, ул.”Пиротска” №1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа Психотерапия

ПРОГРАМА
Следдипломна специализация

Програма за Диплома

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Входящи критерии: Започването на тази диплома става след бакалавърско или магистърско образование в хуманитарна област (психология; медицина, педагогика, социални дейности, сестринство, други ); след дипломирането полученото право за консултиране остава в областта на базовата правоспособност придобита в степента на висшето образование; обучението продължава минимум 3 години.Тази диплома не дава правоспособност на обучител и супервизор в областта на когнитивната терапия.

Обучителни модули

І. Личен опит в когнитивно-поведенческия подход най-малко 250 часа

 • Постигане на добро равнище за себевъзприемане и оценка на собствените преживявания, дисфункционални вярвания, автоматични мисли, проблеми в поведението и психосоматичните реакции;
 • Постигане на добра емоционална зрялост, разбиране и умения за емпатична подкрепа, автономно и неутрално поведение, анализ на процесни и съдържателни страни в комуникацията;
 • Постигане на добро равнище на умения за анализ на групова динамика и комуникация в група; лидерство и терапевтична комуникация в група; ефективна комуникация с членовете на групата и отстояване на собствената позиция;
 • Умения за себерефлексия, получаване и ползване на обратна връзка и супервизия; умения за даване на обратна връзка;

ІІ. Основни понятия в теорията на когнитивно-поведенческото консултиране и психотерапия:

 1. Когнитивно-поведенческата парадигма в психологията. Когнитивната психология за личностовото развитие и функциониране - 6 часа
 2. Основни понятия в когнитивната психология, консултиране и психотерапия – дисфункционални вярвания; автоматични мисли; порочен кръг на психосоматични връзки - 10 часа
 3. Планиране на когнитивно-поведенческото консултиране - 4 часа
 4. Когнитивно-поведенческа формулировка - 30 часа
 5. Особености на интервюирането и когнитивно-поведенческото консултиране – 10 часа
  • Когнитивно-поведенческа оценка – 10 часа
  • Основни когнитивни техники; - 40 часа
  • Базови умения за консултиране и психотерапия – изграждане на терапевтична връзка; емпатична подкрепа; разпознаване на защитни механизми и работа с тях; неутралност, автентичност- 20 часа
  • Изследвания на ефективността на когнитивното консултиране и психотерапия - 10 часа
  • Взаимовръзка между когнитивната психология и други основни психологични подходи: поведенчески, психодинамични, хуманистични, екзистенциални, феноменологични - 20 часа

Общо за модула: 150 часа

В. ІІ.Специализирани модули

Основни обучителни модули са: Когнитивната психология на личностовото развитие и социална адаптация. Когнитивно-поведенческата психология в анализа на неадаптивното поведение, кризи на личностовото развитие и проблеми на себевъзприемането. Когнитивно-поведенческото консултиране в помагащите професии.

 • Оценка на проблема, потенциала и дефицитите на индивида- когнитивно-поведенческа формулировка по случай - 10 часа
 • Техники за Когнитивно-поведенческо консултиране – 20 часа
 • Когнитивно-поведенческо консултиране при:
  • Решаване на проблеми – 10 часа
  • Обучителни затруднения на деца и юноши - 10 часа
  • Неадаптивно и девиантно поведение при подрастващи и възрастни - 10 часа
  • Злоупотреби с алкохол и психоактивни вещества - 10 часа
  • Посттравматични разстройства след преживени психотравми, насилие, злоупотреби - 10 часа
  • Соматични хронични заболявания и инвалидизация - 10 часа
  • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия при двойки и семейства – 10 часа
  • Понижена самооценка и затруднения в себереализацията- 10 часа
  • Приложение на когнитивно-поведенческата терапия в групи – 10 часа
  • Хроничен професионален стрес - 10 часа
 • Психодиагностичните методи в когнитивно-поведенческото консултиране - 10 часа
 • Умения за работа в екип - 10 часа

  Общо за модула: 150 часа

  ІІІ.Супервизия(индивидуално и в малки групи; представяне на материали на аудио и видео касети );Участие в конференции с международно участие - 100 часа

  Общо обучителни часове за програмата:

  Личен опит - 250 часа
  Базисен модул - 150 часа
  Специализиран модул – 150 часа
  Супервизия – 100 часа

  _________________
  Общо: 650 часа

  Програмата е изградена върху утвърдените стандарти за акредитирани обучителни програми на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори.

  Препоръчителни клинични бази за обучение:

  Институт за екология на мисленето, Център Феникс - София
  Амбулатория за психично здраве “Адаптация” - София
  Център за психология и психотерапия “Спектра” - София
  Център за психо-социално консултиране и услуги “Деметра” - Бургас

  *

   Всички кандидати за консултанти по когнитивна терапия могат да подадат документи до 20.11.2014г.  по електронна поща или на ръка на доц. П. Петкова, д-р И. Лазарова и д-р П. Василев.

  Необходими документи, които всеки кандидат за консултант трябва да представи:

  • Ксерокопия от дипломата си за висше образование, както и от всички дипломи, сертификати и удостоверения за проведени обучения, групи за собствен опит и квалификации в областта на когнитивната терапия, които удостоверяват необходимия брой обучителни часове и часове супервизия съгласно изискванията.
  • Да представи малък реферат в областта на когнитивната терапия (теория или практика)в писмен вид, като е необходимо да презентира ключови аспекти от разработката си в рамките на не повече от 5 минути на PowerPoint пред комисията и останалите кандидати
  • Да представи пред комисията формулировка на терапевтичен случай и да отговаря на различни въпроси по случая.
  • Явяването пред комисията предполага заплащане в деня на явяването в размер на 50 лева + 10 лв за издаване на диплома.

Програма за Диплома

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

Входящи критерий:

Започването на тази диплома е след магистърско ниво по медицина, психология, педагогика, социални дейности и други помагащи професии с клиничен опит в областта на психичните разстройства и разстройствата на поведението.При отсъствие на клиничен опит допълнително се преминава практика от 100 часа в клинична база за психиатрични разстройства с положен изпит по психопатология и психични заболявания.

В обучителните модули се усвояват знания и умения за когнитивно-поведенчески оценки надграждащи клиничния опит за психичните заболявания и психичните разстройства при соматични болести. Специализирани психотерапевтични техники и психотерапевтично водене на случай. Обучението в програмата продължава минимум 5 години.

Обучителни модули:

Личен опит – най-малко 250 часа като минимум 200 от тях в когнитивно-поведенческата парадигма

Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческата психотерапия – 450 часа

 • Когнитивно-поведенческа теория - 50 часа
 • Базисни психотерапевтични умения – 50 часа
 • Клинична практика:
  • Интервюиране в когнитивно-поведенческата психотерапия – 50 часа
  • Когнитивно-поведенческа оценка и формулировка при психиатрични разстройства - 50 часа
  • Оценка на защитни механизми и работа с тях – 30 часа
  • Планиране на терапията – 50 часа
  • Когнитивно-поведенчески терапевтични техники - 150 часа
  • Психологични методи в когнитивната терапия – 20 часа

Когнитивно-поведенческа психотерапия при психични и соматични разстройства – 350 часа

 • Депресивни разстройства - 50 часа
 • Тревожни разстройства - 50 часа
 • Психози - 40 часа
 • Посттравматични разстройства - 30 часа
 • Зависимости - 50 часа
 • Соматични заболявания и онкология - 50 часа
 • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия в групи – 50 часа
 • Приложение на когнитивно-поведенческата психотерапия при семейства и двойки – 30 часа

Супервизия - индивидуална и в малки групи; представяне на материали на аудио и видео касети, супервизия на най-малко 8 случая, които да включват поне 3 различни диагностични области; участие в конференции с международно участие, публикуване на статии, изнасяне на доклади и съобщения – най-малко 200 часа

Общо обучителни часове:
Личен опит – 250 часа
Специализирани знания и умения – 450 часа
КППТ при психични и соматични разстройства – 350 часа
Супервизия – 200 часа

_________________
Общо: 1250 часа

Програмата е изградена върху утвърдените стандарти за акредитирани обучителни програми на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори.

Акредитирани клинични бази за обучение:

Институт за екология на мисленето, Център Феникс - София
Амбулатория за психично здраве “Адаптация” - София
Център за психология и психотерапия “Спектра” - София
Център за психо-социално консултиране и услуги “Деметра” – Бургас

*Необходими документи, които всеки кандидат за когнитивен терапевт трябва да представи:

 • Ксерокопия от дипломата си за висше образование, както и от всички дипломи, сертификати и удостоверения за проведени обучения, групи за собствен опит и квалификации в областта на когнитивната терапия, които удостоверяват необходимия брой обучителни часове и модули съгласно изискванията.
 • Да представи писмена препоръка от супервизора си и документирани сесиите за супервизия
 • Да представи малък реферат в областта на когнитивната терапия (теория или практика)в писмен вид, като е необходимо да презентира ключови аспекти от разработката си в рамките на не повече от 5 минути на PowerPoint пред комисията и останалите кандидати
 • Да представи пред комисията формулировка на два терапевтични случая и да отговаря на различни въпроси по случаите.

Явяването пред комисията предполага заплащане в деня на явяването в размер на 50 лева + 10 лв за издаване на диплома.

История на БАКПП
За нас

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 285.

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини